X

CB5001-57E

رفرانس: CB5001-57E
اکودرایو-پرومستر-خلبانی- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 24 ساعت -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 36 ماه- Cal. E660
اکودرایو-پرومستر-خلبانی- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 24 ساعت -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 36 ماه- Cal. E660