X

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

CB5834-86E

رفرانس: CB5834-86E
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 24 ساعت -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 36 ماه- Cal. E660
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 24 ساعت -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 36 ماه- Cal. E660